Concert for Rajalakshmi Fine Arts.


Feb24
6.30 PM

Venue: Sardar Patel Sabhagriha, Vadodara.


Along With:

H N Bhaskar – Violin

Delhi Sairam – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira