Concert for Rasika Ranjana Sabha


Jan26
5:00 PM

Venue: Rasika Ranjana Sabha,KOLKATA.


Along With:

H.N.Bhaskar -Violin

Delhi Sairam – Mridangam

B.S.Purushotham – Khanjira