Concert for Hamsadhwani, Chennai


Mar03
6.00 PM

Venue: Youth Hostel, Indira Nagar, Chennai.


Along With

L Ramakrishnan – Violin

N C Bharadwaj – Mridangam

B.S. Purushotham – Khanjira