Stream

Click and choose your preferred channel

Sri Sarada Stuti Manjari

Lyrics

 • Sadguru Gajasya

  Slokah
  Ragam: Sankarabharanam
  Sri Chandrasekhara Bharati Mahasvamigal

  sadguru gajAsya vAni caranayugAmbhoruheshu maddhrdayam ||
  satatam dvirephaleelAm karunAmakarandalipsayA tanutAm ||

 • Bhagavathi Bhavasodari

  Sri Sarada Gitam
  Ragam: Paraju
  Talam: Rupaka
  Sri Chandrasekhara Bharati Mahasvamigal

  bhagavati bhavasodari me bhadram kuru vAnyAshu ||
  karavidhrtAmrta kalashe namramartya pAlnAya ||1||
  mukhavidhutAmrta kirane yogivaryalabhyarUpe ||2||
  vidhi hari rudrendra mukhaih pUjyamAna pAdapadme ||3||

 • Vidhi Mukhamboja

  Sri Sarada Gitam
  Ragam: Khamboji
  Talam: Misra Chapu
  Sri Chandrasekhara Bharati Mahasvamigal

  vidhi mukhAmbhOjahamsi shArade rakshyAh krpayA ||

  kamalAksha mukhyAmarapUjita pAdAmbhoje ||
  kamalA pradAnadakshe namatAm jananAm tvarayA ||1||

  mukha dhUta chandrAmbhoje makhajApatarpye budhaih ||
  sukhajnAnasattArUpe sukhamAshu dattvAnantam ||2||

  kachajitanIlAmbhode kuchadhUtachakre shive ||
  achalena manasApye racanAvanasvAtantrye ||3||

 • Sharadhe Karunanidhe

  Sri sAradA gItam
  rAgam: hamir kalyAni
  tAlam: misra chApu
  sri Candrasekhara BhArati MahAsvAmigaL

  sArade karuNAnidhE sakalAnavAmba sadA janAn ||
  cAraNAdimagItavaibhava pUritAkhiladiktate ||1||

  bharmabhUshaNa bhUshitE vararatna mauli virAjitE ||
  sharmadAyini karmamocini nirmalam kuru mAnasam ||2||

  hastasandrta pustakAkshapatIsudhAghatamudrikE ||
  kastavAsti hi varNanE caturo narah khacarOthavA ||3||

 • Bhujangaprayatastakam

  Sri sAradA bhujanga prayAtAshtakam
  rAgamAlikA (nalinakAnti, nAtakurinji, sri, kIravAnI, latAngi, sAmA, jaganmohini, cArukEsi)
  tAlam: Khanda gati
  Sri Adi Shankara BhagavatpAda

  SuvakshOjakumbhAm sudhApUrNakumbhAm prasAdAvalambAm prapuNyAvalambAm|
  sadAsyendubimbAm sadAnoshthabimbAm bhaje sAradAmbAmajasram madambAm ||1||
  katAkshe dayArdrAm karE gnAnamudhrAm kalABhirvinidhrAm kalApaih subhadrAm |
  purastrIm vinidrAm purastungabhadrAm bhaje sAradAmbAmajasram madambAm ||2||
  lalAmAnkaphAlAm lasadgAnalolAm svabhakthaikapAlAm yashahsrIkapOlAm |
  karE tvakshamAlAm kanatpratnalolAm bhaje sAradAmbAmajasram madambAm ||3||
  susImantavENIm drsA nirjitainIm samatkIravAnIm namadvajrapANIm |
  sudhAmantharAsyAm mudA cintyavENIm bhaje sAradAmbAmajasram madambAm ||4||
  sushAntAm sudEhAm drgantE kacAntAm lasatsallatAngImanantAmacintyAm |
  smrtAm tApasaih sargapUrvasthitAm tAm bhaje sAradAmbAmajasram madambAm ||5||
  kurangE turangE mrgendre khagendre marAle madhebE mahokshedhirUdAm |
  mahatyAm sadA sAmaroopAm bhaje sAradAmbAmajasram madambAm ||6||
  jwalakAntivanhim jaganmohnAngIm bhajanmAnasAmbhOjasubhrAntabhrungIm |
  nijastotrasangItanrtya prabhAngIm bhaje sAradAmbAmajasram madambAm ||7||
  bhavAmbhOjanetrAjasampUjyamAnAm lasanmandahAsaprbhAvaktracinhAm |
  calaccancalacAru tAtanka karnAm bhaje sAradAmbAmajasram madambAm ||8||

 • Svarnaratha

  Sri sAradA svarNa ratha samarpaNa padyAvalih
  rAgam: hAtakAmbari
  tAlam: Adi
  sri bhArathi tIrtha mahAsvamigaL

  sri shankara guruttamsasamarcita padAmbuje |
  sAradE rathamAroha souvarNam sarvamaNgaLe ||1||
  sarvAdi sukhasandAtri svarNa sacchAyavigrahe |
  svarNasyandanamAruhya sarvAn pAlaya sArade ||2||
  bhaktipriye bhadradAtri bhaktAnAmabhayaprade |
  bhaktyA samarpayAmyenam jAmbUnadamayam ratham ||3||
  hiraNyagarbhavAmAngi haridashvAdisevite |
  hiraNyarathamAroha hitAya jagatAm sadA ||4||
  kanakAbharaNairyukte kavitAvibhavaprade |
  kArtasvaramayam mAtah Aroha rathamuttamam ||5||

 • Kamalajadayitastakam

  sri kamalajadayitastakam
  ragamalika
  tAlam: khanda triputa sri saccidAnanda sivAbhinava nrsimha bhArati mahAsvamigal

  shrngakshmAbhrnnivAsE shukamukhamunibhih sevyamAnAngripadme
  svAngacchAyAvidhUtAmrtakarasurarAdhvAhane vAksavitri
  shambhushrInAthamukhyAmaravaranikarairmodatah pUjyamAne
  vidyAm shuddAm ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ||1||
  kalyAdau pAravatishah pravarasuragAnaprArthitah shrautavartma-
  prAbalyam netukAmo yativaravapushAgatya yAm shrngashaile
  samsthApyArcAm pracakre bahuvidhanutibhih sA tvamindvardhacUdA
  vidyAm shuddAm ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ||2||
  pApaugham dhvamsayitvA bahujanircitam kim ca puNyAlimArA –
  tsampAdyAstikyabuddhim shrutiguruvacaneshvAdaram bhaktidArdhyam
  devAcAryadvijAtisvapi manunivahe tAvakine nitAntam
  vidyAm shuddAm ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ||3||
  vidyAmudrAkshamAlAmrtaghatavilasatpANipAthojajAle
  vidyAdAnapravine jadabadhiramukhebhyopi shIghram natebhyah
  kAmAdInAntarAnmatsahajaripuvarAn devi nirmUlya vegA-
  dvidyAm shuddAm ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ||4||
  karmasvAtmociteshu sthirataradhishanAm dehadArdhyam tadartham
  dIrgham cAyuryAshashca tribhuvanaviditam pApamArgAdviraktim
  satsangam satkathAyAh shravaNamapi sadA devi dattvA krpAbdhe
  vidyAm shuddAm ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ||5||
  mAtastvatpAdapadmam na vividhakusumaih pUjitam jAtu bhaktyA
  gAtum naivAhamIshe jaDamatiralasastvadguNAn divyapAdyaih
  muke sevAvihinepyanupama karuNAmarbhakembeva krtvA
  vidyAm shuddAm ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ||6||
  sAntyAdyAh sampado me vitara shubhakarIrnityatadbhinnabodham
  vairAgyam mokshavAnchAmapi laghu kalaya srI sivAsevyamAne
  vidyAtIrthAdiyogi pravara kara sarojAta sampUjitanghre
  vidyAm shuddAm ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ||7||
  saccidrUpAtmano me shrtimanananididhyAsanAnyAshu mAtah
  sampAdya svAntametadruciyutamanisham nirvikalpe samAdhau
  tungAtIrAnkarAjadvaragrhavilasaccakrarAjAsanasthe
  vidyAm shuddAm ca buddhim kamalajadayite satvaram dehi mahyam ||8||

 • Varnamalastavaha

  sri sAradAvarNamAlAstavah

  Ragamalika (DvijAvanti , Behag, Jonpuri, Durga)
  Adi Tala
  Sri Chandrasekhara Bharati Mahaswamigal

  sri sivApUjyapAdAbjA srikandhara sahodhari |
  sri dhutasphatikA bhUyAt sriyai me sAradAnisham. |1|

  ShAradAbhrasadrgvastrAm neelaneeradakuntalAm |
  pAradAm dukkha vArAshE
  shAradAm sathatham bhajE |2|

  RatnacitritabhUshAdhyAm pratnavAkstutavaibhavAm |
  nUtnasArasyadAm vANeem krtsnajnAnaptaye stumah |3|

  dAdimeebeejaradanAm dAantyAdiguNadAyineem |
  dAnadhikkrta kalpadrum dAso ham naumi sAradAm |4|

  yaih sadA pUjitAdhyAtA yaishA srngapurasthitA |
  sAradAmbA lokapUjyAsta eva hi narottamAh |5|

  namatsureekaishyagandhalubdhabhramara rAjitam |
  nateshtadAnasurabhim vAneepAdAmbujam stumah |6|

  mastarAjaccandralekhA pustashobhikarAmbujA |
  trastaiNanayanA vANee dhvastAgham mAm tanOtvaram |7|

  sAradApAdasaraseeruha samsaktacetasAm |
  yatinAm racitam stotram pathatAm sivadAyakam |8|

 • Mangalam

  Sri sAradA gitam
  rAgam: surati
  tAlam: misra chApu
  sri candrasekhara bhArathi mahAsvAmigal

  mangalam vararshyashrnga nagara vAsini |
  mangalam suratnabhUsanAlibhAsini ||
  dantakAntinirdhutAcchakundaDambarE |
  sAnta citta sevyamAna pAdapankaje ||
  sankarArya racita divya cakra madhyage |
  kinkarAyitAmarendra mukhya devate ||
  pAnamraloka sarvakAnkshitArthade |
  modamakshayishnumamba dehi sArade ||