2003 – 06 – Sep 16 – Puthinam – Tamil – Londonil Bombay Jayashriyin Carnataka Isai Kutcheri